Activitatea Consiliului CTIF

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, pot adresa Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), petiţii/reclamaţii cu privire la activitatea CTIF și la calitatea serviciilor prestate de către instituție.

Petiţia/reclamația poate fi depusă în scris la adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7 sau în formă electronică la adresa de e-mail cancelaria@ctif.gov.md. Petiţiile/reclamaţiile urmează să fie semnate de către autor şi să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul acestuia.

Petiția/reclamația în format electronic urmează a fi scrisă în formă laconică (max. 2000 de simboluri), cu descrierea concretă a cazului, propunerii sau întrebării semnatarului. La examinarea mesajului electronic, CTIF este în drept să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţii suplimentare de la semnatarul mesajului. În urma examinării mesajului electronic, petiţionarul va primi răspuns, în format electronic, pe adresa electronică indicată în mesaj.

Petițiile/reclamațiile recepționate de CTIF sunt examinate, conform prevederilor legislației în vigoare, în termen de 30 de zile lucrătoare, iar atunci când acestea nu necesită o examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, cu excepțiile stabilite de lege. În cazuri deosebite, termenul de examinare a petiției poate fi prelungit de către directorul CTIF cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat semnatarul acesteia.

Doritorii de a adresa CTIF petiții/reclamații în format electronic, pot utiliza formularul de mai jos.

Consiliul Instituției publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), în calitate de organ colegial superior de conducere al CTIF, este abilitat cu atribuții de supraveghere a activităților CTIF și de decizie asupra celor mai importante aspecte ale activității instituției. Atribuțiile Consiliului sunt stabilite în Statutul CTIF, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.125 din 06.02.2018.

Consiliul se convoacă la necesitate, dar nu mai rar decât odată în trimestru, la inițiativa fondatorului (Ministerul Finanțelor), a președintelui Consiliului sau a directorului CTIF. Ședința Consiliului este deliberativă în prezența majorității membrilor săi. Deciziile Consiliului se adoptă cu majoritatea simplă de voturi ale membrilor săi.

Conform statutului CTIF, deciziile Consiliului se plasează pe pagina web oficială a CTIF.

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md