ASEM și CTIF au discutat prioritățile de colaborare pentru anul 2019

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, pot adresa Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), petiţii/reclamaţii cu privire la activitatea CTIF și la calitatea serviciilor prestate de către instituție.

Petiţia/reclamația poate fi depusă în scris la adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7 sau în formă electronică la adresa de e-mail cancelaria@ctif.gov.md. Petiţiile/reclamaţiile urmează să fie semnate de către autor şi să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul acestuia.

Petiția/reclamația în format electronic urmează a fi scrisă în formă laconică (max. 2000 de simboluri), cu descrierea concretă a cazului, propunerii sau întrebării semnatarului. La examinarea mesajului electronic, CTIF este în drept să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţii suplimentare de la semnatarul mesajului. În urma examinării mesajului electronic, petiţionarul va primi răspuns, în format electronic, pe adresa electronică indicată în mesaj.

Petițiile/reclamațiile recepționate de CTIF sunt examinate, conform prevederilor legislației în vigoare, în termen de 30 de zile lucrătoare, iar atunci când acestea nu necesită o examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, cu excepțiile stabilite de lege. În cazuri deosebite, termenul de examinare a petiției poate fi prelungit de către directorul CTIF cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat semnatarul acesteia.

Doritorii de a adresa CTIF petiții/reclamații în format electronic, pot utiliza formularul de mai jos.

Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) și Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM) vor face schimb de curicule și materiale de instruire în domeniile finanțe publice, fiscal, vamal, achiziții publice, alte domenii de interes comun și vor organiza în comun instruiri, seminare, conferințe, ateliere de lucru în domeniul tehnologiilor informaționale. 

Aceste și alte priorități de colaborare între cele două instituții pentru anul 2019   
au fost discutate la o întrunire a responsabililor din cadrul CTIF și ASEM, desfășurată săptămâna curentă.
 
La întrunire, prima după încheierea acordului de colaborare între CTIF și ASEM,  reprezentantul CTIF, Diana Grosu-Axenti, șef al direcției generale administrarea și prestarea serviciilor publice, și responsabilii din cadrul ASEM, Corneliu Guțu, prorector pentru cercetare și parteneriate, Lilia Șargu, director al Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic, au formulat un set de propuneri privind implementarea acordului de colaborare între cele două instituții și stabilirea priorităților de colaborare pentru anul 2019. 

Participanții la întrunire au convenit să facă o sinteză a propunerilor formulate și să elaboreze, în baza acestor propuneri, obiectivele prioritare ale activităților comune pentru anul curent care urmează să fie examinate și aprobate ulterior de către părți. 

Acordul de colaborare între CTIF și ASEM a fost încheiat în decembrie 2018 și prevede cooperarea părților în domeniul formării profesionale și aprofundării cunoștințelor în materie de tehnologii informaționale și de aplicare a acestora în dezvoltarea serviciilor publice electronice. Cooperarea între CTIF și ASEM este prevăzută pentru o perioadă de patru ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia pe același termen, cu acordul părților. 

Serviciul de presă al CTIF
22 martie 2019

ASEM si CTIF

 

ASEM si CTIF

 

ASEM si CTIF

 

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md