CTIF a încheiat un acord de colaborare cu Academia de Studii Economice a Moldovei

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, pot adresa Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), petiţii/reclamaţii cu privire la activitatea CTIF și la calitatea serviciilor prestate de către instituție.

Petiţia/reclamația poate fi depusă în scris la adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7 sau în formă electronică la adresa de e-mail cancelaria@ctif.gov.md. Petiţiile/reclamaţiile urmează să fie semnate de către autor şi să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul acestuia.

Petiția/reclamația în format electronic urmează a fi scrisă în formă laconică (max. 2000 de simboluri), cu descrierea concretă a cazului, propunerii sau întrebării semnatarului. La examinarea mesajului electronic, CTIF este în drept să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţii suplimentare de la semnatarul mesajului. În urma examinării mesajului electronic, petiţionarul va primi răspuns, în format electronic, pe adresa electronică indicată în mesaj.

Petițiile/reclamațiile recepționate de CTIF sunt examinate, conform prevederilor legislației în vigoare, în termen de 30 de zile lucrătoare, iar atunci când acestea nu necesită o examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, cu excepțiile stabilite de lege. În cazuri deosebite, termenul de examinare a petiției poate fi prelungit de către directorul CTIF cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat semnatarul acesteia.

Doritorii de a adresa CTIF petiții/reclamații în format electronic, pot utiliza formularul de mai jos.

Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) și Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM) au încheiat, săptămâna trecută, un acord de colaborare în domeniul formării profesionale și aprofundării cunoștințelor în materie de tehnologii informaționale și aplicare a acestora în dezvoltarea serviciilor publice electronice. Cooperarea este prevăzută pentru o perioadă de patru ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia pe același termen, cu acordul părților. 

Acordul stabilește obiectivele, domeniile și instrumentele de cooperare între părți, printre care consemnăm: organizarea și participarea în comun la instruiri, seminare, conferințe cu tematici în domeniul IT și securității cibernetice, formarea grupurilor de lucru comune pentru realizarea cercetărilor și/sau soluționarea problemelor legate de implementarea unor proiecte IT. 

Conform acordului, ASEM își va realiza obiectivele propuse prin Centrul său de Inovare și Transfer Tehnologic (CITT), cu posibilitatea de a extinde cooperarea CTIF cu alte facultăți și subdiviziuni ale Academiei.  În acest sens, CITT va oferi CTIF asistență în înregistrarea inovațiilor elaborate de specialiștii IT din cadrul instituției, efectuarea cercetărilor aplicative cu transferul de tehnologii conform necesităților existente în sectorul TIC. Totodată, specialiștii CTIF vor avea oportunitatea de a face la ASEM studii de masterat și doctorat.

La rândul său, CTIF își propune să implice personalul său calificat în procesul de instruire al ASEM pentru programele de studii în domeniul TIC, să participe la modernizarea laboratoarelor de profil ale Academiei prin oferirea produselor IT pentru executarea testărilor/simulărilor în procesul de instruire și cercetare, precum și să ofere locuri de desfășurare a stagiilor de practică pentru studenții de la ASEM.

Acordul de colaborare cu ASEM este al doilea acord încheiat de CTIF, după constituirea sa. Primul acord - de cooperare în domeniul securității cibernetice – a fost semnat de CTIF și Ministerul Apărării în octombrie 2018.  

Serviciul de presă al CTIF
15 ianuarie 2019

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md